Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN – ONLINE Zelfwaarde Academie 

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf augustus 2022 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, om gebruik te maken van de Dienst. 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

Content: het geheel aan informatie dat door de Zelfwaarde Academie via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de dienst. 

Dienst: de online Zelfwaarde Academie; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die klanten kunnen volgen. 

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website en ook de via de Website openbaar gemaakte Content. 

Klant: de natuurlijke persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door de Online Zelfwaarde Academie een Overeenkomst wordt gesloten. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Zelfwaarde Academie en de Klant op grond waarvan de Zelfwaarde Academie zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor de Zelfwaarde Academie en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien. 

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail). 

Website: het platform van de online Zelfwaarde Academie dat via de website www.Zelfwaarde.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is. 

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst 

1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie op de aangegeven tijd toegang tot de Dienst. 

2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account. 

3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant. 

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst 

1. De Dienst bestaat eruit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen via de daarop beschikbaar gestelde Content. 

2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent de Zelfwaarde Academie een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, exclusief en niet- overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studie of ontwikkeldoeleinden. 

 1. 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet: a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn; 
 2. b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van de Zelfwaarde Academie; 
 3. c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen; 
 4.  
  1. d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien; 
  2. e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij de Zelfwaarde Academie hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; 
  3. f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van de Zelfwaarde Academie, of enige geldende wet- en/of regelgeving; 
  4. g. inbreuk maken op de rechten van de Zelfwaarde Academie en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; 
  5. h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; 
  6. i. de belangen en goede naam van de Zelfwaarde Academie kunnen schaden. 
  7.  

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst 

1. De Zelfwaarde Academie levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. De overeenkomst houdt geen resultaatverbintenis is. 

2.Wij geven geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. De Zelfwaarde Academie is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst. 

3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst. 

4. De Zelfwaarde Academie is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is. 

5. De Zelfwaarde Academie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst. 

Artikel 5 – Betaling 

1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door de Zelfwaarde Academie vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat de Zelfwaarde Academie gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Als de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Als een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Als geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. 

4. Indien na het verstrijken van de termijn door de Zelfwaarde Academie nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de Zelfwaarde Academie de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door de Zelfwaarde academie gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Als de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting 

worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven. 

5. Ingeval van verzuim is de Zelfwaarde Academie gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. 

6. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 

1. De Zelfwaarde Academie, haar personeel en/of voor de Zelfwaarde Academie werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 

2. De Klant geeft de Zelfwaarde Academie volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst. 

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom 

1. Het Intellectueel Eigendom berust bij de Zelfwaarde Academie. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden. 

2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zelfwaarde Academie: b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet; 

c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen; 

d. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst. 

a.(onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden; 

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen 

1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. De Zelfwaarde Academie geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De Zelfwaarde Academie is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

  1. 1. In het geval dat de Zelfwaarde Academie voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot: a. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is daarom uitgesloten); en 
  2. b. De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan de Zelfwaarde Academie betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van de Zelfwaarde Academie is voortgevloeid. 
  3.  
  4. 2. Alleen in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de Zelfwaarde Academie geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet. 
  5. 3. De aansprakelijkheid van de Zelfwaarde Academie strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor de Zelfwaarde Academie verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van de Zelfwaarde Academie of die zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst). 

Artikel 10 – Herroepingsrecht 

1. Als de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden. Dit geldt niet als: de klant binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst een account heeft aangemaakt via de wachtwoordlink en toegang heeft tot de dienst. 

  1. 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die de Zelfwaarde Academie ten dienste staan, zijn wij te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – als: a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; 
  2. b. De Zelfwaarde Academie van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan de Zelfwaarde Academie of derden kunnen toebrengen; 
  3.  
  4. 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. De Zelfwaarde Academie verwijdert bij opzegging het Account. De Zelfwaarde Academie is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken. 

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht 

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

2. Alle geschillen tussen de Zelfwaarde Academie en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.